ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - оригинална верзија текста

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Број: 362/4

Датум: 26.10.2016.године

                                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАРУЧИЛАЦ: Техничка школа за дизајн коже, Београд, Бранкова 17, 11000 Београд, 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: отворени

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: грађевински радови и грађевинско занатски радови за постављање хидрантске мреже, радови на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, број ЈН. 1/16.

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: грађевински радови (45000000), завршни грађевински радови (45400000), уградња телекомуникационе опреме (45314000), електро-монтажни радови (45311200).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: "најнижа понуђена цена".

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација за предметну јавну набавку се може преузети и доступна је на Порталу јавних набавки, "Управе за јавне набавке РС" www. ujn.gov.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Техничка школа за дизајн коже, Београд, Бранкова бр.17, 11000 Београд (у даљем тексту: адреса Наручиоца), секретаријат, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда, нa Порталу јавних набавки, односно до петка, 25.11.2016. године, најкасније до 11:00 часова, са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, РАДОВА НА ЕЛЕКРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, број ЈН: 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први  пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са називом „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, број ЈН 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

МЕСТО ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Понуде ће бити отворене јавно, у петак 25.11.2016. године, у 13:00 часова, на адреси Београд, улица Краљице Марије бр. 1/18, у сали на 20. Спрату Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

            Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

            Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора доказати да испуњава обавезне услове прописане чланом 75,  став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона о јавним набавкама, наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 40 дана од дана отварања понуде:

                                   

                                                                               Директор Техничке школе за дизајн коже

                                                                                                 Светислав Ковачевић 

Блогови и веб странице